Expertise

The Cat’s Eye is gestoeld op jarenlange onderzoekservaring aan Nederlandse en buitenlandse universiteiten. We hebben nauwe samenwerkingsverbanden met aan de universiteit gelieerde organisatiepsychologen, organisatiewetenschappers en business schools. De meest recente wetenschappelijke inzichten vormen de leidraad voor al onze diensten.

Optimalisering van de kwaliteit van organisatieprocessen

Organisaties kenmerken zich door interne en externe samenwerkingsverbanden. Kwaliteits- en veiligheidsproblemen kunnen door meerdere personen worden veroorzaakt, of hebben consequenties voor andere personen of werkprocessen. Kwaliteit en veiligheid zijn daarbij nauw met elkaar verbonden. De organisatiecultuur bepaalt in belangrijke mate in hoeverre ‘high reliability’ kan worden gewaarborgd.

Durven medewerkers in uw organisatie fouten toe te geven of worden fouten verborgen? Nemen mensen verantwoordelijkheid voor missers, of ligt het altijd aan een ander? Ligt de focus op herstellen en leren, of gebeurt er op dat vlak te weinig? En waarom is dat dan zo?
In welke mate ligt de oorzaak van het ontstaan kwaliteitsproblemen in (gebrekkige) samenwerking en informatie-uitwisseling tussen leden van de organisatie die verschillen in professionele achtergrond?

Antwoorden op zulke vragen is absoluut vereist voor optimalisering van veiligheid, terugdringen van faalkosten en maximaliseren van kwaliteit.

Kwaliteit, veiligheid en crisis management

Bij The Cat’s Eye gaat speciale aandacht uit naar fouten en overtredingen, naar veiligheid, kwaliteit, faalkosten en leervermogen.

Hoewel we het niet altijd graag toegeven, doen zich in alle organisaties fouten en overtredingen voor. Uit ons onderzoek blijkt dat sommige organisaties daar beter mee omgaan dan andere. Dat de cultuur van sommige organisaties een juiste afhandeling van fouten ondersteunt, terwijl andere organisaties negatieve gevolgen van fouten onbedoeld vergroten.

Van fouten kun je leren, maar dat gaat niet vanzelf

The Cat’s Eye heeft voor Nederland unieke kennis op het gebied van fouten, overtredingen, veiligheidscultuur en leerklimaat. Grotere en kleinere organisaties, profit en non-profit organisaties, organisaties waar veiligheid een belangrijk issue is en organisaties waar het draait om innovatie, kunnen hun voordeel doen met onze wetenschappelijk onderbouwde inzichten.

The Cat’s Eye heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking die in uw organisatie kunnen worden ingezet om na te gaan waar ruimte voor verbetering aanwezig is en hoe verbetering vorm zou kunnen krijgen.

Zo kan een organisatiebrede cultuurscan worden uitgevoerd, maar is het ook mogelijk meer gedetailleerd te meten welke processen, bij welk type taken, faalgevoelig zijn, en hoe deze processen in uw organisatie verbeterd kunnen worden. Hoe de interne communicatie gestroomlijnd kan worden. Op welke vlakken stijlen van leidingeven aansluiten bij het gewenste leerklimaat.

Door nauwe samenwerkingsverbanden met Nederlandse en buitenlandse universiteiten zijn wij op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke inzichten. The Cat’s Eye zet deze in om uw organisatie ondersteunen bij gerichte probleeminventarisatie èn bij implementatie van verbeteringen.